Obsah

Starosta obce

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu je štvorročné a skončí sa zložením sľubu novozvoleného starostu.

V aktuálnom volebnom období (2018-2022) je starostom obce Ing. Peter Labant (nar. 1986).