Obsah

Súčasnosť

Výstavba v obci :

Rok 2020

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia zatekajúcej strechy na bytovom dome v Šoltysej
 • rekonštrukcia (maľovanie) stien v materskej škole

Zo získaných dotácii a grantov:

 •  výstavba detského ihriska pri ZŠ s MŠ Veľký Lipník
 • kúpa traktorovej kosačky na údržbu športovísk v obci Veľký Lipník

Rok 2019

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • odvodnenie obce v časti Šoltysa a časti na bani
 • rekonštrukcia vnútorných priestorov pošty
 • rekonštrukcia školskej kuchyne
 • rekonštrukcia kancelárie a chodieb obecného úradu 

Zo získaných dotácii a grantov:

 • výstavba oddychového altánku v rámci cyklotrasy
 • „zlepšenie materiálno-technického vybavenia sály Kultúrneho domu v obci Veľký Lipník“ - nákup stoličiek z dotácie PSK
 • výstavba multifunkčného, workoutového ihriska pre obec Veľký Lipník
 • rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
 • rekonštrukcia strechy materskej školy

Rok 2018

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia vestibulu v kultúrnom dome
 • rekonštrukcia oplotenia futblového ihriska
 • rekonštrukcia cesty od zastávky ZŠsMŠ po futbalové ihrisko
 • výmena pvc na zdravotnom stredisku

Zo získaných dotácii a grantov:

 • výstavba tribún na futblovom ihrisku
 • rekonštrukcia poškodeného mosta v rámci povodni
 • bezpečnostný systém v obci ( kamerový systém v okolí obecného úradu)

Rok 2017

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia registratúrného strediska (archív obce)
 • oplotenie a vymaľovanie ČOV 
 • oprava strechy zdravotného strediska
 • rekonštrukcia futbalového ihriska a šatní 
 • rekonštrukcia skladov kultúrného domu
 • rekonštrukcia elektrickej siete na obecnom úrade
 • výstavba multifunkčného ihriska v časti obce Šoltysa

Rok 2016

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • oplotenie starého cintorína 
 • rekonštrukcia komunikácii 
 • rekonštrukcia ČOV 

Zo získaných dotácii a grantov:

 • rekonštrukcia kotolne pre OcÚ a KD
 • rekonštrukcia budovy pošty

Rok 2015

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia posilňovne v budove OcÚ

Zo získaných dotácii a grantov:

 • rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rok 2014

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • odvodnenie časti obce Šoltysa
 • park v centre obce

Rok 2013

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • rekonštrukcia  budovy OcÚ a KD
 • rekonštrukcia a modernizácia komunikácii pre ZŠ s MŠ 

Rok 2012

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

 • dokončenie stavby "Dom smútku"
 • realizácia ošetrenia a ozdravenia líp v centre obce 

Zo získaných dotácii a grantov:

 • realizácia zelene pri Fotovoltaickej elektrárni

Školstvo

V obci funguje Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) ako jeden právny subjekt. Plneorganizovanú základnú školu s ročníkmi 1. - 9. navštevuje 136 žiakov (stav k 1.9.2016).Budova školy je z roku 1964, čiastočne zrekonštruovaná v rokoch 2008-2009 - oprava strechy, výmena okien, zateplenie, ...).

Materská škola má jednu triedu a navštevuje ju celkom 24 žiakov (stav k 1.9.2016). Školská jedáleň s dennou kapacitou cca 200 obedov zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ s MŠ a cudzích stravníkov vrátane dôchodcov (výdaj do prepravných nádob od 1.10.2010).

Zdravotníctvo

V rozľahlej budove Obvodného zdravotného strediska majú ambulanciu všeobecný lekár pre dospelých, detská lekárka, zubná lekárka a lekáreň a to všetko s pôsobnosťou pre obce Veľký Lipník, Lesnica, Haligovce, Veľká Lesná a Stráňany.

Podnikatelia na území obce

Poľnohospodárske družstvo - obhospodaruje poľnohospodársku pôdu na území obce a vzhľadom na podhorskú oblasť je orientované na chov oviec (cca 1500 ks). Z nepoľnohospodárskych činností sa venuje najmä realizácií jednoduchých stavieb a subdodávok v stavebníctve. 

Lesné družstvo Križová skala - obhospodaruje lesnú pôdu (cca 550 ha) v podielovom spoluvlastníctve občanov obce. Časť vyťaženého dreva spracováva na vlastnej píle na rezivo. Bližšie informácie nájdete na: http://www.ldkrizovaskala.sk/

Obchodnej činnosti sa na území obce venujú celkom 4 súkromní podnikatelia, ktorí prevádzkujú 3 predajne rozličného tovaru a 1 predajňu mix tovaru (textil, papier, ...).

Možnosti občerstvenia ponúkajú 2 súkromné podniky.

V oblasti turistického ruchu podnikájú 3 subjekty, 2 z nich ponúkajú aj ubytovanie - penzión AGRORELAX                                          ( http://www.agrorelax.sk/ ) a penzión DANIELLA (http://www.penziondaniella.sk/ ).

Podnikaniu v remeselných živnostiach (murár, stolár, zvaráč, klampiar, ...) sa venuje cca 50 - 60 občanov obce - živnostníkov, bez stálej prevádzkarne na území obce, no za prácou cestujú po celej Európe.

Zaujímavosti a pamätihodnosti obce a jej okolia

 • v lete aj v zime vhodné vychádzkové terény - značené turistické chodníky pre peších, cyklistov resp. lyžiarov (Vyšné Ružbachy - kúpele, Červený Kláštor, Haligovské skaly, Poľsko, ...)
 • blízky národný park PIENAP (splav na pltiach po Dunajci, Tri koruny, Sokolica, Červený Kláštor, Haligovské skaly, Jaskyňa Axamitka, ...)
 • turistický prechod do Poľska v chotári obce - Kohutí vrch
 • barokovo - klasicistický kostol sv. Michala z r. 1794, veža zakončená barokovou kaplnkou staroruského typu, vzácny ikonostas zo začiatku 20. storočia