Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Zloženie obecného zastupiteľstva

V aktuálnom volebnom období (2018 - 2022) má obecné zastupteľstvo 7 poslancov:

  • Ján Bočkaj 
  • Jaroslav Hrebík 
  • Ing. Marián Jarembinský 
  • Ing. Milan Kuľanda 
  • Miroslav Kuľanda 
  • Peter Labant 
  • PaedDr. Katarína Špesová 

Poslanec Ing. Marián Jarembinský je starostom obce určený za zástupcu starostu obce.

Termíny zasadnutí

Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.

Plánované termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021: 26. február, 30. apríl, 25. jún, 24. september, 10. december 

 

Zápisnice obecného zastupiteľstva

Zápisnice z aktuálneho volebného obdobia 2018 - 2022, ale aj z predchádzajúcich volebných období nájdete v záložke Zápisnice.

Uznesenia obecného zastupiteľstva

Uznesenia z aktuálneho volebného obdobia 2018 - 2022, ale aj z predchádzajúcich volebných období nájdete v záložke Uznesenia