Obsah

VZN

 

VZN

VZN 3 2020 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľký Lipník Stiahnuté: 73x | 15.12.2020

VZN 1 2020 - ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 129x | 25.05.2020

VZN 13 2019 - ktorým sa zrušujú niektoré VZN obce Veľký Lipník Stiahnuté: 123x | 17.12.2019

VZN 12 2019 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 136x | 17.12.2019

VZN 11 2019 - o dočasnom obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody v čase jej nedostatku Stiahnuté: 130x | 17.12.2019

VZN 10 2019 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 232x | 17.12.2019

VZN 9 2019 - o organizácií miestneho referenda Stiahnuté: 197x | 17.12.2019

VZN 8 2019 - ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 162x | 17.12.2019

VZN 7 2019 - o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Veľký Lipník Stiahnuté: 163x | 17.12.2019

VZN 6 2019 - o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 387x | 17.12.2019

VZN 5 2019 - o financovaní originálnych kompetencií obce Veľký Lipník na úseku školstva Stiahnuté: 156x | 17.12.2019

VZN 4 2019 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 285x | 17.12.2019

VZN 3 2019 - ktorým sa zrušuje VZN č. 65/2012 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 137x | 17.12.2019

VZN 2 2019 - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Lipník Stiahnuté: 183x | 17.12.2019

VZN 1 2019 - určenie škol. obvodu Stiahnuté: 279x | 17.12.2019

VZN 2 2018 - o donáške stravy dôchodcom Stiahnuté: 328x | 15.05.2019

VZN 1 2018 - o posky. soc. služieb Stiahnuté: 302x | 15.05.2019

VZN 3 2017 - o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území obce Veľký Lipník Stiahnuté: 378x | 15.05.2019

VZN 1 2017 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Veľký Lipník Stiahnuté: 489x | 15.05.2019

Povodnovy plan Stiahnuté: 683x | 23.11.2016

Stránka

  • 1