Obsah

"Šľachetný je ten, kto v nebezpečenstve i nepriateľovi pomôže!"

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarníctva na Slovenku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, súc vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochranyktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi, najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami..."

 Zo stanov DPO SR

Súťaž V.Lipník

Modlitba hasiča

Nech kedykoľvek požiar vzplanie, ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť pane, daj že mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas.

Ale i otca, matku, ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,

pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom.

Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom život stratím,

požehnaj Pane mojej rodine, a láskavou rukou vráť im,

čo pri plnení poslania iným som dal.

AMEN