Navigácia

Obsah

Prístup k informáciam

Získanie informácií

Do zbierky zákonov Slovenskej republiky, všeobecne záväzných nariadení obce a uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadať počas úradných hodín v kancelárii Obecného úradu Veľký Lipník č. 283. Nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva sú zverejňované aj na úradnej tabuli obce.

Poskytovanie informácií na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie, možno podať:

písomne na adresu: Obecný Úrad Veľký Lipník, 065 33 Veľký Lipník č. 283

osobne na obecnom úrade - prízemie budovy Obecný úrad Veľký Lipník č. 283

faxom na tel. č. 052 4282122

Postup obce pri vybavovaní

Obec Veľký Lipník vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány obce (obecné zastupiteľstvo, starosta obce) v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi. Pri vybavovaní všetkých žiadosti, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Stanovené sa následovné pravidlá a postup pri vybavovovaní:

Správne poplatky a úhrada

Za sprístupnenie informácií je stanovený sadzobník úhrad/poplatkov pdf (,46kB). Zaplatenie nákladov je podmienkou sprístupnenia informácie žiadateľovi.

Náklady je možné uhradiť:

Stránkové dni a úradné hodiny Obecného a matričného úradu

Úradné hodiny Obecného úradu
 

Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00

 

Úradné hodiny pre Matriku
 

Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00