Navigácia

Obsah

Súčasnosť

Výstavba v obci :

Rok 2020

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

Zo získaných dotácii a grantov:

Rok 2019

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

Zo získaných dotácii a grantov:

Rok 2018

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

Zo získaných dotácii a grantov:

Rok 2017

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

Rok 2016

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

Zo získaných dotácii a grantov:

Rok 2015

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

Zo získaných dotácii a grantov:

Rok 2014

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

Rok 2013

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

Rok 2012

Z vlastných prostriedkov a vlastnými zamestnancami:

Zo získaných dotácii a grantov:

Školstvo

V obci funguje Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) ako jeden právny subjekt. Plneorganizovanú základnú školu s ročníkmi 1. - 9. navštevuje 136 žiakov (stav k 1.9.2016).Budova školy je z roku 1964, čiastočne zrekonštruovaná v rokoch 2008-2009 - oprava strechy, výmena okien, zateplenie, ...).

Materská škola má jednu triedu a navštevuje ju celkom 24 žiakov (stav k 1.9.2016). Školská jedáleň s dennou kapacitou cca 200 obedov zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ s MŠ a cudzích stravníkov vrátane dôchodcov (výdaj do prepravných nádob od 1.10.2010).

Zdravotníctvo

V rozľahlej budove Obvodného zdravotného strediska majú ambulanciu všeobecný lekár pre dospelých, detská lekárka, zubná lekárka a lekáreň a to všetko s pôsobnosťou pre obce Veľký Lipník, Lesnica, Haligovce, Veľká Lesná a Stráňany.

Podnikatelia na území obce

Poľnohospodárske družstvo - obhospodaruje poľnohospodársku pôdu na území obce a vzhľadom na podhorskú oblasť je orientované na chov oviec (cca 1500 ks). Z nepoľnohospodárskych činností sa venuje najmä realizácií jednoduchých stavieb a subdodávok v stavebníctve. 

Lesné družstvo Križová skala - obhospodaruje lesnú pôdu (cca 550 ha) v podielovom spoluvlastníctve občanov obce. Časť vyťaženého dreva spracováva na vlastnej píle na rezivo. Bližšie informácie nájdete na: http://www.ldkrizovaskala.sk/

Obchodnej činnosti sa na území obce venujú celkom 4 súkromní podnikatelia, ktorí prevádzkujú 3 predajne rozličného tovaru a 1 predajňu mix tovaru (textil, papier, ...).

Možnosti občerstvenia ponúkajú 2 súkromné podniky.

V oblasti turistického ruchu podnikájú 3 subjekty, 2 z nich ponúkajú aj ubytovanie - penzión AGRORELAX                                          ( http://www.agrorelax.sk/ ) a penzión DANIELLA (http://www.penziondaniella.sk/ ).

Podnikaniu v remeselných živnostiach (murár, stolár, zvaráč, klampiar, ...) sa venuje cca 50 - 60 občanov obce - živnostníkov, bez stálej prevádzkarne na území obce, no za prácou cestujú po celej Európe.

Zaujímavosti a pamätihodnosti obce a jej okolia